This page uses frames, but your browser doesn t support them. Variabel looptijd 1 jaar. Hier vindt u een overzicht van al onze tarieven voor groene energie. WindStroom tarieven, C02 tarieven en Groene Stroom tarieven. Initiatiefnemers van de campagne zijn minister van Economie en Consumentenzaken Johan Vande lanotte en staatssecretaris voor. Zo bekijken ze of er sprake is van een vast of een variabel. Zelfstandigen en kmo.

energie vast of variabel (up to 32 Gb usb-storage. Wireless Networks, e-mail client, wAP.0, gprs class. Wi-fi 802.11b/g, hotspot wi-fi, edge, gprs-modem Camera resolution.0 Mpix (2048 õ 1536 pix) Video recording 720 x 480 pix Flash Digital zoom Modes auto, night mode Effects mono, sepia, negative, sepia blue, sepia green Audio player Formats MP3,amr, wb-amr, wma, wmabsac, aac, aac equalizer.

Fly Whizz guarantees high speed and quality. At your fingertips is a smart user interface with a full set of apps and services for all your work and play needs. Multimedia explosion, just one click and your cherished memories are preserved forever thanks to the. Fly Whizz 3-Mpx camera with flash light, digital zoom and a host of extra effects. The built-in audio-player supports all common formats and lets you create playlists and fine-tune the equalizer settings, while the standard.5 mm jack fits your favourite headphones. With support for microsdhc memory cards up to 32 gb, you can store vast collections of photos, videos and music. Stay navigated, the new, rugpijn fly Whizz features a gps app that is both functional and flexible. Now you can search, view maps, get directions and make use of turn-based gps navigation wherever you are. General, network gsm900/DCS1800, dual-sim support. Operating system Android.3.5, processor 650Mhz, battery 1300 mAh, li-ion.

energie vast of variabel

Tarieven groene energie, essent


IQ240 Whizz, budget smartphone with dual sim support. Classic design, the latest gadgets, a full range of apps and services, and dual-sim support: all at an affordable price! Compact and functional, the. Fly Whizz is the perfect choice for those in need of a simple yet effective solution. A genre classic, designed with simplicity in mind, this laconic smartphone is made of tangibly superior materials, executed in a classic black-and-grey body. The top-quality.5-inch tft display complements the design and ensures maximum user comfort when reading text, viewing photos and watching videos. Instantaneous connection, the new, fly Whizz makes online surfing a breeze. Support for standard gprs/edge and hi-speed wi-fi combined with the bright and hi-contrast screen enlivens your online activity and provides superfast access to all your vital info and instant messaging services. Running under the Android operating system, the.

15 Redenen waarom je geen spieren


2 2 de gevallen waarin de minister de vergunning kan herzien of intrekken en de toepasselijke procedures; 3 wat er met de vergunning gebeurt in geval van overdracht van de installatie of in geval van controlewijziging, fusie of splitsing van de houder van de vergunning. 1 4 de procedures die moeten worden gevolgd in geval van overdracht van productie-installaties die voor de inwerkingtreding van deze wet zijn gebouwd en in gebruik gesteld of in geval van controlewijziging, fusie of splitsing van de eigenaars van productie-installaties die voor de inwerkingtreding van. Voor de productie-installaties hierboven vermeld, werkend op basis van hernieuwbare energie of warmtekrachtkoppeling worden deze bijzondere voorwaarden vastgelegd na overlegd met de gewesten.) w /41, art. 61, 012; Inwerkingtreding :. Voor de nieuwe productie-installaties waarvan de productievergunninghouder in het voorgaande jaar, alleen of met de installaties van vennootschappen die met hem zijn verbonden, niet meer dan 5 van de totale productie in de belgische regelzone heeft geproduceerd, en voor zover zij niet vallen onder het. Deze correctiefactor wordt vastgesteld door de commissie bij toepassing van artikel 12 teneinde de nieuwe installaties bedoeld in dit lid te bevorderen. Bij wijze van overgangsmaatregel, totdat de commissie voornoemde correctiefactor vaststelt, stemt deze laatste factor overeen met de minimale tarifaire boete zoals vastgesteld door de commissie bij toepassing van artikel. Voor 2011 zal deze maatregel uitwerking hebben ongeacht de datum van de eerste injectie van de nieuwe productie-installatie op het net gedurende dit jaar. ( 1 ) W /02, art.

energie vast of variabel

2 de algemene directie energie stelt om de twee jaar, in samenwerking honing met het Federaal Planbureau en in overleg met de commissie, een aanvullend verslag op over de opvolging van de bevoorradingszekerheid waarin het resultaat van de opvolging van deze vragen worden voorgesteld evenals elke. Dit verslag wordt ten laatste op 31 juli gepubliceerd en wordt onmiddellijk aan de europese commissie medegedeeld. 2 5 ze formuleert de aanbevelingen op basis van de vaststellingen die gemaakt zijn bij 2, 1 tot. De netbeheerder houdt rekening met deze aanbevelingen wanneer hij zijn in artikel 13 bedoelde ontwikkelingsplan opstelt; 6 zij analyseert de opportuniteit om gebruik te maken van de bij artikel 5 voorziene aanbestedingsprocedure. De minister bezorgt de prospectieve studie aan de federale wetgevende kamers en de gewestregeringen 2 alsook aan de europese commissie. Hij ziet erop toe dat de prospectieve studie op passende wijze wordt bekendgemaakt.

In het raam van het volbrengen van de opdrachten die haar krachtens dit artikel zijn toegewezen kan de Algemene directie energie de elektriciteitsbedrijven die op de belgische markt een rol spelen, verzoeken haar binnen de dertig dagen volgend op haar aanvraag alle informatie te bezorgen. ( 1 ) W /03, art. 160, afvallen 024; Inwerkingtreding : ( 2 ) W /02, art. 3, 026; Inwerkingtreding : art. 7, 006; Inwerkingtreding : na advies van de commissie kan de koning, tegen de door Hem bepaalde voorwaarden : 1 het toepassingsgebied van het eerste lid uitbreiden tot verbouwingen of andere aanpassingen van bestaande installaties; 2 de bouw van installaties met een laag vermogen vrijstellen. Na advies van de commissie bepaalt de koning de criteria voor de toekenning van de vergunningen bedoeld in 1, eerste lid. Na advies van de commissie bepaalt de koning : 1 2 de procedure voor de toekenning van de in 1, eerste lid, bedoelde vergunningen, meer bepaald de vorm van de aanvraag, het onderzoek van het dossier, de termijnen waarbinnen de minister moet beslissen en zijn.

4 goede oefeningen om thuis beenspieren te trainen, sport


3, 038; Inwerkingtreding : ( 6 ) W /39, art. 2, 040; Inwerkingtreding : ( 7 ) W /06, art. 2, 044; Inwerkingtreding : ( 8 ) W /07, art. 2, 045; Inwerkingtreding : ( 9 ) W /04, art. 9, 046; Inwerkingtreding : ( 10 ) W /04, art. 9, 046; Inwerkingtreding : onbepaald hoofdstuk.

De prospectieve studie wordt opgesteld door de Algemene directie energie in samenwerking met het Federaal Planbureau 2 en in overleg met de commissie. Het ontwerp van prospectieve studie wordt voor advies voorgelegd aan de Interdepartementale commissie duurzame Ontwikkeling en aan de centrale raad voor het Bedrijfsleven. De adviezen worden bezorgd binnen de zestig dagen na het verzoek om advies. Bij gebrek aan advies wordt de procedure inzake de uitwerking van de prospectieve studie voortgezet. De prospectieve studie strekt zich uit over minstens tien jaar. Ze wordt om de vier jaar na de publicatie van de vorige studie aangepast.

1 Kilo per week afvallen?

1227/2011; 62 "groothandelsmarkt voor energie" : de groothandelsmarkt voor energie in de betekenis van artikel 2, (6 van de verordening (EU). 1227/2011; 4 7 63 "opslag van elektriciteit" : elk proces waarbij via dezelfde installatie elektriciteit zeurende wordt afgenomen van het net om die later volledig terug te injecteren in het net, met voorbehoud van de rendementsverliezen 64 "aanbieder van flexibiliteitsdiensten " : elke natuurlijke persoon. 65 "evenwichtsverantwoordelijke" : elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die instaat voor de bewaring van het evenwicht tussen de injecties en de afnames in zijn portefeuille.". 66 "vraagflexibiliteit" : het vermogen van een eindafnemer om zijn netto afname vrijwillig opwaarts of neerwaarts aan te passen als reactie op een extern signaal. 9 (nota : bij arrest nr 117/2013 van, heeft het Grondwettelijk hof de woorden «in de eerste plaats» en dat geen huishoudelijke afnemers bevoorraadt» in artikel 2,41 vernietigd) ( 1 ) W /02, art. 2, 026; Inwerkingtreding : ( 2 ) W /14, art. 2, 033; Inwerkingtreding : ( 3 ) W /07, art. 3, 034; Inwerkingtreding : ( 4 ) W /23, art. 2, 037; Inwerkingtreding : ( 5 ) W /05, art.

energie vast of variabel

30, day ab, challenge - translate plank from English)

713/2009 van het Europees Parlement en de raad van tot oprichting van een Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators; 24quater " acer " : het agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators opgericht door Verordening (EG). M.O., middenstand en Energie; 29 " niet-uitvoerende bestuurder " : elke bestuurder die geen directiefunctie vervult bij de netbeheerder of bij een van zijn dochterondernemingen; 30 " onafhankelijke bestuurder " : elke niet-uitvoerende bestuurder die : - voldoet aan de voorwaarden van artikel 524,. 1227/2011" : de verordening (EU). 1 ;. 1227/2011; 58 "marktmanipulatie" : elke marktmanipulatie in de betekenis onder van artikel 2, (2 van de verordening (EU). 1227/2011; 59 "poging tot markmanipulatie" : elke poging tot marktmanipulatie in de betekenis van artikel 2, (3 van de verordening (EU). 1227/2011; 60 "voor groothandel bestemde energieproducten" : elk voor de groothandel bestemd energieproduct in de betekenis van artikel 2, (4 van de verordening (EU). 1227/2011; 61 "verbruikscapaciteit" : de verbruikscapaciteit in de betekenis van artikel 2, (5 van de verordening (EU).

128, 015; Inwerkingtreding : (20bis " dochteronderneming " : elke handelsvennootschap waarin de 1 eigenaar 1, rechtstreeks of onrechtstreeks, ten minste 10 procent bezit van het kapitaal of van de stemrechten verbonden aan de effecten uitgegeven door deze handelsvennootschap.) w /36, art. 2, 007; Inwerkingtreding : 21 prospectieve studie " : de studie over teatox de perspectieven van elektriciteitsbevoorrading, opgesteld in toepassing van artikel 3 w /32, art. 2, 010; Inwerkingtreding : 22 " technisch reglement " : het technisch reglement voor het beheer van het transmissienet en de toegang ertoe, opgesteld in uitvoering van artikel 11; 23 " ontwikkelingsplan " : het plan voor de ontwikkeling van het transmissienet, opgesteld in uitvoering. 714/2009 " : Verordening (EG). 714/2009 van het Europees Parlement en de raad van betreffende de voorwaarden voor toegang tot het net voor grensoverschrijdende handel in elektriciteit en tot intrekking van Verordening (EG). 1228/2003; 24ter " Verordening (EG). 713/2009 " : Verordening (EG).

19499 Iss 1 CH550 multi

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. 2.Voor de toepassing van deze wet moet worden verstaan onder : 1 " producent " : elke natuurlijke of rechtspersoon die elektriciteit produceert, met inbegrip van elke zelfopwekker; 2 " zelfopwekker " : elke natuurlijke of rechtspersoon die hoofdzakelijk voor eigen gebruik elektriciteit produceert;. 80, 004; Inwerkingtreding : 4 1 " hernieuwbare energiebronnen " : de hernieuwbare niet-fossiele energiebronnen (wind, zon, geothermische warmte, golfslag, getij, waterkracht, biomassa, stortgas, gas van en biogassen 1 (4bis "groenestroomcertificaat" : een immaterieel goed dat aantoont dat een producent een aangegeven hoeveelheid stroom geproduceerd. 8 schema 8 " netbeheerder " : de beheerder van het transmissienet, aangewezen overeenkomstig artikel 10; (9 " neteigenaars " : de eigenaars van de infrastructuur en uitrusting die deel uitmaken van het transmissienet, met uitsluiting van de netbeheerder en zijn dochterondernemingen w /36, art. 2, 007; Inwerkingtreding : 10 1 distributie " : de transmissie van elektriciteit langs hoog-, midden- en laagspanningsdistributienetten met het oog op de levering aan afnemers, de levering zelf niet inbegrepen; 1 11 1 " distributienetbeheerder " : een door de bevoegde gewestelijke overheid aangewezen. 11, 008; Inwerkingtreding : w /32, art. 1 : 20 verbonden onderneming " : elke verbonden onderneming in de zin van artikel 11 van het Wetboek van Vennootschappen 1 alsook elke geassocieerde onderneming in de zin van artikel 12 van het Wetboek van vennootschappen; 1 ) w /39, art.

Energie vast of variabel
Rated 4/5 based on 802 reviews