Oorzaken van gewichtsverlies die vooral bij ouderen voorkomen zijn: onvoldoende zorg, dementie, slikproblemen, maligniteiten, hartfalen. Ouderen ; Placebo; roken; Schouderpijn; Stuitligging; Tenniselleboog;. Acupunctuur en gewichtsverlies (engels) Preliminary results of triple therapy for obesity. Depressie is een van de belangrijkste oorzaken van onbedoeld gewichtsverlies in de senioren. Volgens MedlinePlus kan depressie bij ouderen moeilijk te herkennen zijn. Een 86-jarige dame wordt door haar dochter naar uw consultatie gebracht omdat ze vermagerd. De patiënte zelf minimaliseert het gewichtsverlies, maar zou volgens uw dossier een jaar geleden 75 kg gewogen hebben (lengte 165cm, bmi.5 kg/m). Medische redenen voor onverklaarbaar gewichtsverlies, onverklaarbaar gewichtsverlies is als je pondjes kwijt zonder enige.

by the correlation analysis. Pmid: 8880350 PubMed indexed for medline.

Subjects were composed of 8 males and 37 females ranging in age from 16 to 70 years old with a mean age.8 years. The nederlandse triple therapy for obesity included weekly auricular acupuncture, diet control and aerobic exercise counseling for eight weeks. The reduction in body weight and body fat were measured upon just completing the therapeutic course. The changes of body weight in follow-up at one month and one year later were also analyzed respectively. Results, the results showed.4 /-.9 kg reduction in body weight and.6 /-.0 reduction in body fat after completing the treatment course. Five cases italiaans had their body weight reduced to within the normal range, 18 cases showed a marked effect (body weight reduced by more than 5 kg and body fat reduced more than 5 16 cases were considered effective (body weight reduced by 2-5 kg and. The rate of effectiveness was.7. The rate of body weight rebound (weight regained more than.5 kg) was.7 and.9 one month and one year later, respectively. The effectiveness of weight reduction was significant correlated with the compliance of participants with each therapeutic method, but not with age. No special side effects were noted during or after the treatment except for two cases who had intolerable pain when receiving auricular acupuncture.

Gewichtsverlies - acupunctuurpraktijk bas van Dijk (NVA)


Jillian Michaels 30 day shred: level 1 This really works! Jillian Michaels 30 day shred level 1 will burn fat with this interval training fitness system, combining strength, cardio, and abs workouts that blast calories. Acupunctuur en gewichtsverlies (engels preliminary results of triple recepten therapy for obesity. Huang mh, yang rc,. Department of Rehabilitation Medicine, kaohsiung Medical College hospital, taiwan, roc. Objective, to evaluate the effectiveness of triple therapy in onderbuik treatment of simple obesity. Subjects, forty-five cases of simple obesity with a body mass index (BMI) above 30 kg/m2 and percentage of body fat more than 25 in males, and 30 in females were collected. .

Gewichtsverlies, acupunctuurpraktijk bas van Dijk (nva )


Niet-medicamenteuze interventies naar de tekst van de nhg-standaard voor de patiënt: adviseer (een combinatie van) psychosociale interventies die aansluiten bij de zorgbehoefte, zoals begeleiding, cognitieve en gedragsinterventies. Stimuleer lichamelijke activiteiten en verwijs desgewenst naar ergotherapie. Het voorschrijven van cholinesteraseremmers en memantine wordt afgeraden. Voor de mantelzorger: adviseer (een combinatie van) psychosociale interventies, zoals voorlichting, cursus, begeleiding en lotgenotencontact. Verwijs desgewenst naar ergotherapie of naar organisaties die de mantelzorger kunnen ondersteunen. Beleid bij probleemgedrag naar de tekst van de nhg-standaard beoordeel bij probleemgedrag de volgende aspecten: somatische problemen (visus/gehoor, mictie/defecatie, slaap of pijn, bijwerking van medicatie) of psychiatrische problemen (delier, depressie, angststoornis of psychose psychosociale problemen zoals ontbreken van passende dagbesteding; kenmerken mantelzorger zoals ongeduld, overbelasting. Indien meerdere hulpverleners zijn betrokken: pleeg overleg.

gewichtsverlies ouderen

Evalueer zorgsituatie en zorgbehoefte ( stap 4 bij de patiënt : dagstructuur of sociale contacten, verantwoordelijkheid voor financiën, medicatie, giftig eten en vervoer, behoefte aan hulp bij huishouden of verzorging en aanpassing woonsituatie; veiligheid en risicogedrag. Bij de mantelzorger : draagkracht en draaglast, risicofactoren voor overbelasting (eigen klachten; onvoldoende kennis en begrip van dementiesymptomen; onvoldoende steun). Naar de tekst van de nhg-standaard voorlichting naar de tekst van de nhg-standaard noem marcus de diagnose dementie expliciet. Relateer bevindingen aan klachten en alledaagse situaties. Vertel dat patiënt (als deze rijbewijs bezit en wil autorijden) de diagnose bij het cbr moet melden. Adviseer financiële en juridische belangen en eventuele wilsverklaring te regelen als de patiënt nog wilsbekwaam.

Peil de behoefte aan: een zorgcoördinator (aanspreekpunt en afstemmer zorgverlening) of begeleiding door een casemanager (tevens monitor van ziektebeloop) en zo ja, wie die rol vervult. Maak een afspraak voor het opstellen van een zorgbehandelplan en een ondersteuningsplan voor de mantelzorger. Geef informatie mee, zoals de nhg-patiëntenbrief en brochures van Alzheimer Nederland. Bespreek met de mantelzorger ervaringen en gevoelens van rouw. Geef adviezen over de omgang met patiënt. Bespreek de mogelijkheid van (respijt)zorg.

Investigatie van onvrijwillig gewichtsverlies bij ouderen

Gebruik eventueel een vragenlijst. Neem de, mmse en kloktekentest af ter objectivering van de cognitieve smartphone stoornissen. Evaluatie, naar de tekst van de nhg-standaard. Stel de diagnose dementie bij aanwezigheid van de volgende 3 kenmerken:. Én of meer andere cognitieve stoornissen (afasie, apraxie, agnosie, stoornis in de uitvoerende functies, zie tekst standaard). Een duidelijk negatieve invloed op het dagelijks functioneren. Nadere ziektediagnostiek ( stap 3 ) is geïndiceerd bij: diagnostische onzekerheid: aanwijzingen voor dementie met normale mmse- beste en kloktekentest-scores; cognitieve of neuropsychiatrische symptomen met problemen in dagelijks functioneren, maar zonder geheugenstoornis; aanwijzingen voor minder vaak voorkomende vorm van dementie, zoals relatief licht of laat gestoord.

gewichtsverlies ouderen

Gewichtsverlies bij neurodegeneratieve aandoeningen

Informeer naar recente life-events, problemen met horen en zien, verminderde voedselinname of ongewild gewichtsverlies, mictieklachten, familiair voorkomen van dementie en opleiding/beroep. Lichamelijk en aanvullend onderzoek, naar de tekst van de nhg-standaard. Beoordeel uiterlijke verzorging, apraxie (uit- of aankleden) en agnosie;Temperatuur, pols, bloeddruk, auscultatie van hart en longen;Gewicht, lengte, bmi (vermoeden onvolwaardige voeding of gewichtsverlies neurologisch onderzoek: looppatroon, focale verschijnselen, reflexverschillen, paresen, afwijking oogbeweging of gezichtsvelden; glutenvrije traagheid én rusttremor, rigiditeit of houdingsinstabiliteit. Laboratoriumonderzoek: ter uitsluiting van somatische aandoeningen: Hb, bse, glucose, tsh en kreatinine. Op indicatie: natrium en kalium (diuretica, braken/diarree vitamine B1, B6 (onvolwaardig dieet, alcoholabusus vitamine B12 en foliumzuur (anemie, paresthesieën, ataxie) en urine op infectie (delier). Heteroanamnese : spreek de informant bij voorkeur apart. Vraag naar de items uit de anamnese en naar veranderingen in persoonlijkheid en gedrag, zoals verminderd inzicht in het eigen functioneren, initiatiefverlies of verhoogde impulsiviteit.

Signaleren (stap 1 naar de tekst van de nhg-standaard. Denk aan dementie bij geheugenklachten, apathie, gewichtsverlies, loopstoornissen en frequente consulten met onverklaarde klachten. Bij patiënten 65 hippe jaar staan veranderingen in gedrag, persoonlijkheid en functioneren meestal meer op de voorgrond. Vaststellen dementie (stap 2 naar de tekst van de nhg-standaard. Informeer wanneer en hoe de problemen zijn begonnen. Ga na of er aanwijzingen zijn voor een: delier, depressie, andere psychiatrische aandoening (zoals verslaving of psychose subduraal hematoom (recent hoofdletsel en/of anticoagulantia bijwerking van medicatie. Bij aanwijzingen hiervoor dient dit eerst verder gediagnosticeerd en behandeld te worden. Vraag naar: vergeten van afspraken, recente gesprekken of gebeurtenissen, vaak dingen kwijt zijn, verdwalen, in herhaling vallen, problemen met tijd of mensen herkennen (geheugen problemen met op woorden komen of iets uitleggen ( afasie gebruik van voorwerpen (apraxie herkennen (agnosie) of plannen/organiseren en ingewikkelder handelingen.

Medische redenen voor onverklaarbaar gewichtsverlies

Xml version "1.0" encoding "utf-8"? by continuing to use our site, you agree to our use of cookies, our. Terms conditions and, vast privacy policy. Dementie nhg, overslaan en naar de algemene inhoud gaan. U bent hier, home, cluster:. Psychische problemen, status: In herziening - 2012. SamenvattingskaartM21, inhoudsopgave, dementie m21 (juli 2012 naar de tekst van de nhg-standaard.

Gewichtsverlies ouderen
Rated 4/5 based on 892 reviews